Vedtægter

§1 Foreningens navn og hjemsted

1.1. Foreningens navn er Trekantområdets Lederforum med CVR nummer 2987 7262

1.2. Foreningens hjemsted er Kolding Kommune. l

§2 Foreningens navn og hjemsted

2.1. Foreningens formål er at styrke netværket og erfaringsudvekslingen mellem højt placerede virksomhedsledere fortrinsvis fra de seks kommuner Vejle Fredericia Middelfart Vejen Billund og Kolding. Dette opnås ved skabelse af et forum og aktiviteter, hvor topledere kan mødes på tværs af brancher. Foreningens omdrejningspunkt er virksomhedsledelse.

§3 Medlemmer

3.1. Som medlemmer af foreningen kan optages private og offentlige virksomheder.

3.3. Virksomhederne har ret til at tegne flere medlemskaber i foreningen.

§4 Generalforsamling

4.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

4.2. Der afholdes hvert år ordinær generalforsamling inden udgangen af april måned med følgende dagsorden:

           4.2.1. Valg af dirigent

4.2.2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år til samt forelæggelse af regnskab til godkendelse

4.2.3. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår til godkendelse 

4.2.4. Fastlæggelse af kontingent

4.2.5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 8

4.2.6. Valg af bestyrelsessuppleanter, jf. § 8

4.2.7. Valg af statsautoriseret revisor

4.2.8. Behandling af indkomne forslag

4.2.9  Eventuelt

4.3. Forslag som af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være Indleveret skriftligt til          formanden for bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

4.4. Indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen.

§5 Ekstraordinær generalforsamling

5.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter begæring af mindst 20 % af det samlede medlemstal af foreningen eller af bestyrelsen.

§6 Indkaldelse

6.1. Generalforsamlinger indkaldes - med minimum 4 ugers varsel - ved e-mail til medlemmerne/repræsentanterne, der fremgår af foreningens hjemmeside.

§7 Stemmeret/afstemning

7.1. På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme, uanset hvor mange repræsentanter medlemmet har i foreningen. Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves til ændring af vedtægterne at mindst 2/3 af de afgivne stemmer stemmer for forslaget.

§8 Bestyrelse

8.1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer. Medlemmerne vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, dog således, at der på foreningens årlige generalforsamling vælges respektive 3 medlemmer for en 2 årig periode.

8.3. På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§9 Konstituering

9.1. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

9.2. Bestyrelsen varetager foreningens almindelige virksomhed og disponerer over de foreliggende midler.

§10 Regnskabsår

10.1. Foreningens regnskabsår er 1.1 til 31.12

10.2. Foreningens årsregnskab udarbejdes af bestyrelsen og fremsendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

10.3. Foreningens årsregnskab skal revideres af en statsautoriseret revisor.

§11 Udmeldelse og opløsning af foreningen

11.1. Udmeldelse af foreningen kan kun ske via foreningens mail: admin@3klf.dk, og skal ske senest 31/12. Ved udmeldelse på et senere tidspunkt er virksomheden fortsat medlem det følgende år.

11.2. Til opløsning af foreningen kræves godkendelse af 2 generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 3 ugers mellemrum. Det kræves, at beslutning om opløsning godkendes på hver generalforsamling af mindst 2/3 af de fremmødte.

11.3. Ved foreningens ophør skal foreningens eventuelle formue tilfalde et almen velgørende formål som besluttes af bestyrelsen.

§12 Tegningsregel

12.1. Foreningen tegnes af formanden i forening med et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.

 

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 27. januar 2016